Sociálně-aktivizační služby

Služby pro rodinu sociálního charakteru

Třebíčské centrum o.s. není registrovaným poskytovatelem sociálních služeb, přesto poskytujeme služby pro rodinu, které na služby sociální navazují. Tyto naše aktivity mají především preventivní charakter a jsou zaměřeny na pomoc a podporu rodině jako celku. Cílovou skupinu tedy tvoří všichni rodinní příslušníci bez omezení věku (každé věkové skupině je určen speciální program – Klub Miminko, Klub Batole, jednorázové akce pro celé rodiny, rukodělné kurzy pro dospělé,..). Mezi sociálně-aktivizační služby dále patří: komunitní a arteterapeutická sezení, besedy s odborníky, individuální i skupinové poradenství, atd.

Cíle: Vytvořit podmínky pro podporu prevence sociálního vyloučení a předcházení negativních jevů v rodinách; realizovat sociálně-aktivizační služby; nabídnout profesionálně vedené vzdělávací a tréninkové aktivity a kurzy zvyšující rodičovské kompetence; zajistit poradenství v oblasti rodičovství, výchovy dětí, psychologických, psychosociálních a pedagogických aspektů práce s rodinami i v oblasti dalších specifických problémů; podporovat mezigenerační soužití.

Přednášky

Jedná se o kratší přednášky v časovém horizontu maximálně 1,5 – 2 hodin. Důraz klademe zejména na praktické ukázky a nácvik. Rodiče se mohou účastnit i se svými dětmi, pro které je zajištěno hlídání v rámci doprovodných aktivit. Témata jsou volena podle poptávky a požadavků rodičů (vývoj dítěte a péče o ně, rodičovství a výchova, obtížné situace v rodině, dále z oblasti psychologie a pedagogiky nebo také orientace na trhu práce). Tyto přednášky jsou motivací k účasti na kurzu s delší časovou dotací. Přednášky vedou spolupracující odborníci, sociální pracovnice, pracovnice v sociálních službách a přítomna je rovněž aktivizační pracovnice.

Kurzy

Jedná se o kurzy delší časové dotace realizované 3x ročně. Kurzy jsou realizované k tématům finanční, právní a zdravotní gramotnosti, slaďování pracovního a rodinného života, konfliktů a komunikace a v neposlední řadě k vývoji a péči o dítě a zvyšování rodičovských kompetencí.

Psychosociální aktivity

V oblasti psychosociální péče nabízíme aktivity zaměřené na sociální kontakt, psychické uvolnění pomocí drobných rukodělných činností a odreagování se od aktuálních psychických, sociálních či dalších problémů.

Vzdělávací aktivity

Jedná se o vzdělávací semináře většího rozsahu, které se konají 1-2x ročně. Z kapacitních důvodů se nerealizuje diskuze, pouze kladení otázek. Témata jsou volena na základě aktuálního dění a fenoménů.

Konzultační a poradenská činnost

Poskytujeme základní sociální poradenství, a to jak skupinové (stálá poradna čtvrtek 8.00-17.00 Třebíčské centrum, pondělí 8.00-18.00 Centrum DaR), tak individuální (dle dohody a na objednání pondělí – pátek 8.00-17.00 hod, v případě potřeby i ve večerních hodinách a o víkendech). V případě detekování závažného problému a nutnosti odborného poradenství zprostředkujeme kontakt na spolupracující organizace a poradíme, jak dál postupovat.

Tréninkové aktivity

Realizujeme také interaktivní kurzy, tréninky a workshopy zaměřené na praktické nácviky, a to zejména v oblasti rodičovských kompetencí, slaďování pracovního a rodinného života či obtížných životních situací a konfliktů v rodině. Tréninky jsou zajišťovány spolupracujícími odborníky, sociální pracovnicí a pracovnicemi v sociálních službách.

Doprovodná služba – hlídání dětí

V době konání přednášek, kurzů, seminářů, tréninkových aktivit, poradenství a dalších aktivit zajišťujeme bezplatné hlídání dětí v prostorách Třebíčského centra a Centra DaR.

Osvětová činnost

Tradičně se zapojujeme do osvětových kampaní: Zdravé město Třebíč – Dny bez úrazů, Den bez tabáku, Dny zdraví, apod. Síť mateřských center o.s. – Město pro děti, Společnost přátelská rodině, Křídla a kořeny naší rodiny, apod. Celonárodní kampaně: Národní týden manželství, Český týden kojení, Týden respektu k porodu, apod

Zajištění setkávání rodiče s dítětem

Ve spolupráci s Oddělením sociálně-právní ochrany dítěte MÚ Třebíč a Moravské Budějovice zajišťujeme možnost setkávání rodiče s dítětem (např. po rozvodu nebo i před a během rozvodového řízení, v případě odloučení rodičů apod.). Přítomna je sociální pracovnice, info na tel. 736 175 744. Setkávání probíhá v Třebíčském centru nebo Centru DaR v dohodnutých termínech a je zdarma.

Setkávání rodin se specifickými problémy

Vzhledem k vlastním zkušenostem a velmi často také na základě poptávky přímo od rodičů nabízíme otevřený a bezpečný prostor pro rodiny se specifickými problémy – rodiny s dvojčaty a vícerčaty, děti s celiakií, nedonošené děti, děti se zdravotním či mentálním handicapem, apod.Dále vytváříme podmínky pro vznik podpůrných skupin pro osoby v přechodné sociální či rodičovské krizi. Přítomna je sociální pracovnice, která rovněž je připravena poskytnout poradenství. Více informací na tel. 604 813 882.